Skip to main content

WIE ZIJN WIJ?

Een vertrouwd en betrouwbaar adres voor zorg thuis zoals wijkverpleging, verzorging en verpleging van langdurig zieken, palliatieve zorg (ook 24-uurs zorg), nachtzorg en telefoonzorg.

Wij sturen de teams in de diverse delen van Nederland vanuit ons hoofdkantoor in Purmerend aan.

Mede door onze persoonlijke en professionele benadering zorgen wij er al meer dan 15 jaar voor dat u thuis goed verzorgd kan worden en u er op deze wijze langer zelfstandig kunt blijven wonen.

Thuiszorg in Purmerend, Zaandam, Krommenie, Assendelft Amsterdam, Wormerveer, Wormer, Wijdewormer, Spijkenisse, Westzaan, Oostzaan, Koog aan de Zaan, Zwanenburg, Halfweg, Zaanstreek Waterland, Haarlemmermeer, IJmond (midden-Kennemerland), Amstelveen, Diemen en vele andere regio's.

MISSIE EN VISIE

NOVUM-Plus Zorg&Verpleging is een HKZ ISO 9001-2010 gecertificeerde zorginstelling die als doel heeft, verantwoorde thuiszorg op maat aan te bieden. Wij oriënteren ons aan de bestaande wetgeving en de visiedocumenten “Op weg naar normen voor verantwoorde zorg”, “Normen voor Verantwoorde zorg Thuis” en de Governance code en het Kwaliteitsdocument Verpleging Verzorging en Zorg thuis. Op deze wijze verlenen wij voortdurend zorg van hoge kwaliteit, die steeds doeltreffend, doelmatig, preventief en cliëntgericht is. Bij ons zal de cliënt altijd centraal staan.

Wij willen de informele zorg, zoals mantelzorg en welzijnszorg intensiveren, door mensen te activeren om mantelzorg te leveren en tevens de begeleiding van mantelzorg verbeteren. De zelfredzaamheid van de cliënten willen wij bevorderen door de mogelijkheden van zelfregie te vergroten door middel van bijvoorbeeld ICT, domotica en het bevorderen van de sociale contacten.

Wij gaan uit van de van de autonomie en keuzevrijheid van de cliënt. De eisen, behoeften en verwachtingen van de cliënten zijn daarom bepalend voor ons beleid, waarbij de zorg op de reële behoefte van de cliënt afgestemd is. Om de belangen van de cliënt te bewaken en deze inspraak in ons beleid te geven, is er een Cliëntenraad opgericht.

Ook zullen wij bij het verlenen van de zorg zoveel mogelijk rekening houden met de culturele differentiatie zoals deze binnen de Nederlandse samenleving bestaat. De mantelzorgers zullen wij ondersteunen en deze zoveel mogelijk bij de zorg betrekken.
Wij zullen verder nauw samenwerken met huisartsen, specialisten, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren, zodat de zorg voor de cliënt optimaal kan verlopen. Er zal regelmatig overleg met iedereen die bij de zorg betrokken is plaatsvinden.

De kwaliteit van de zorg zullen wij continue monitoren, meten en verbeteren. Dit zullen wij met behulp van regelmatige evaluaties van het zorgplan (2x per jaar) en zelfevaluaties (1x per jaar) op basis aandachtsgebieden en indicatoren uit het landelijk Kwaliteitsdocument 2012, doen en publiceren.

Het is onze overtuiging dat mensen zich het beste in hun eigen omgeving thuis voelen en dat iedereen het recht heeft om professionele zorg thuis, zolang mogelijk te ontvangen. Wij zullen rekeninghouden met de privésfeer van de cliënten en het aantal verschillende zorgverleners die bij onze cliënten thuis komen tot een minimum beperken. De medewerkers zullen regelmatig geschoold worden. Ons personeelsbeleid zal conform de geldende wet- en regelgeving zijn. Wij zullen iedere calamiteit en seksueel misbruik, waarbij een cliënt dan wel hulpverlener bij betrokken is onmiddellijk aan de betreffende instanties melden.

NOVUM-Plus Zorg&Verpleging en haar medewerkers hebben ten aanzien van de gegevens die betrekking hebben op de verleende zorg geheimhoudingsplicht.

KWALITEIT EN ZORGBEWAKING

Met ingang van 1 januari 2015 zullen wij elk jaar een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek uit laten voeren op basis van de CQ-index. Dit onderzoek - waar onze cliënten op vrijwillige basis aan deelnemen - is anoniem.

Bekijk de resultaten van het eerdere onderzoek dat door het onderzoeksbureau KIWA-Prismant is uitgevoerd. Hieruit blijkt dat wij ver boven het landelijk gemiddelde scoren

MANTELZORG EN VRIJWILLIGERSBELEID

Mantelzorgers zijn personen die vaak deel uitmaken van uw sociale netwerk en meer dan gebruikelijke zorg aan u verlenen. Ze hebben dus vaak een persoonlijke band met u. Bij vrijwilligers is er meestal (nog) geen sprake van een persoonlijke band.

NOVUM-Plus Zorg&Verpleging, vindt dat de zorg die door mantelzorgers en vrijwilligers verleend wordt, onmisbaar is voor onze huidige samenleving en dat zij overduidelijk uw levenskwaliteit verhogen. Daarom hebben we een mantelzorg- en vrijwilligersbeleid ontwikkeld. Het doel van dit beleid is zoveel mogelijk mantelzorgers en vrijwilligers op een verantwoorde wijze bij de zorg van de cliënt te betrekken. Dit beleid geeft verder aan hoe de samenwerking met mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties kan plaatsvinden en beschrijft op welke wijze de mantelzorgers en vrijwilligers ingezet en ondersteund kunnen worden.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

In de Algemene leveringsvoorwaarden zijn de voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op de relatie tussen cliënten en de zorgaanbieders. De leveringsvoorwaarden geven de rechten en plichten weer van ons en de cliënt. Deze leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door Actiz en BTN en gelden voor de gehele thuiszorg

PRIVACYBELEID

Beroepsgeheim
Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van NOVUM-Plus Zorg&Verpleging, mogen alleen over de hulpverlening spreken met mensen die bij de zorgverlening betrokken zijn. Dat geldt ook voor uw overige persoonlijke gegevens, zoals die zijn opgenomen in onze administratie.

Gebruik van uw persoonsgegevens
De behandeling van persoonsgegevens van cliënten is vastgelegd in het Privacybeleid van NOVUM-Plus Zorg&Verpleging. Hierin staat ook welke afspraken gelden voor het gebruik van persoonlijke gegevens.

KLACHTENPROCEDURE

Onze medewerkers proberen hun werk zo goed mogelijk te doen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop de zorgverlening wordt uitgevoerd of over afspraken die niet worden nagekomen.

U kunt over uw klacht of ontevredenheid altijd praten met de betrokken medewerker of uw zorgcoördinator. Uw vragen, suggesties en klachten nemen wij zeer serieus .De ervaring leert, dat er dan meestal een goede oplossing gevonden wordt.

Met behulp van uw klacht, aanbeveling en de gevonden oplossing, proberen wij ook onze dienstverlening aan andere cliënten te verbeteren.
Cliëntvertrouwenspersoon
U kunt terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon als het niet lukt uw klacht te bespreken of als u het moeilijk vindt een klacht bespreekbaar te maken.

Klachtencommissie
Indien u niet tevreden bent met de gevonden oplossingen, kunt u ook schriftelijk uw klacht bij de Klachtencommissie van NOVUM-Plus Zorg&Verpleging, indienen.

Het adres van de Klachtencommissie is
NOVUM-Plus Zorg&Verpleging
T.a.v. de klachtencommissie
Koemarkt 51-G
1441 DB Purmerend